Generelle servicebetingelser for Trekantens El Teknik ApS

Gyldig pr. 1. juni 2023 

1       Anvendelsesområde

Nærværende generelle service- og abonnementsbetingelser (herefter benævnt ”Servicebetingelser”) er en integreret del af service- og abonnementsaftaler (herefter benævnt ”Serviceaftalen”) og gælder for alle sådanne aftaler indgået med Trekantens El Teknik ApS.

Ved uoverensstemmelse mellem Servicebetingelserne og Serviceaftalen, har Serviceaftalen forrang.

Trekantens El Teknik ApS forbeholder sig retten til at ændre Servicebetingelserne. De ændrede Servicebetingelser træder i kraft fra det først kommende af enten (i) de ændrede Servicebetingelser fremsendes til kunden eller (ii) når kunden med rimelighed har mulighed for at blive opmærksom på de ændrede Servicebetingelser. Seneste version af betingelserne findes på https://www.trekantens-elteknik.dk/servicebetingelser

Anvendelsen af ​​kundens betingelser er udtrykkeligt ekskluderet, medmindre Trekantens El Teknik ApS og kunden skriftligt aftaler andet.

 

2      Definitioner:

I Servicebetingelserne har nedenstående forkortelser følgende betydning:

”Parterne” betyder Trekantens El og kunden tilsammen, hver for sig benævnt en ”Part”. ”Trekantens El” betyder Trekantens El Teknik ApS, CVR-nr. 39 49 46 47.

 

3      Serviceeftersyn

Serviceeftersyn udføres som et forebyggende vedligeholdelseseftersyn på de komponenter, der er nævnt i Serviceaftalen. Serviceaftalen omfatter dog ikke:

 • Forbrug af reservedele og forbrugsmaterialer af enhver art.
 • Særlige foranstaltninger, der er nødvendige for at udføre servicearbejdet, herunder blandt andet, men ikke udelukkende, brug af lift, kran, stillads eller lignende.
 • Genudkald til defekte komponenter, der ikke ønskes udskiftet.
 • Tilkald ved fejlbetjening eller strømsvigt
 • Forgæves kørsel til bekræftet servicebesøg
 • Skader på anlægget, der er omfattet af en bygnings- eller fritidshusforsikring eller selvrisiko på disse forsikringer
 • Fejl, der er forårsaget af overspænding (lynnedslag eller torden)
 • Tilkald eller skader som følge af indbrud eller hærværk
 • Skader eller fejl forårsaget af uautoriserede personer (personer som ikke er ansat i Trekantens El)
 • Skader eller fejl på eller forårsaget af husets elinstallation
 • Skader eller fejl forårsaget af udefrakommende omstændigheder, som ikke er i Trekantens Els kontrol.
 • Enhver anden form for særlige foranstaltninger eller ydelser, som må anses for værende ud over, hvad der sædvanligt kan forventes af en serviceaftale af det omfang og den art som den indgåede Serviceaftale.

 

4      Forbehold

Trekantens El er ikke ansvarlig for leveringsvanskeligheder af komponenter, reservedele og lign. Se nærmere herom under punkt 11. Servicearbejdet skal kunne udføres i henhold til gældende sikkerhedsregler, herunder stigeregulativet.

Der monteres kun reservedele/komponenter, som leveres af Trekantens El.

 

5      Betaling og restancer

Såfremt abonnementsydelsen eller anden betaling, som følge af serviceaftalen, efter skriftligt påkrav ikke er Trekantens El i hænde senest 8 dage efter påkravets modtagelse, er Trekantens El berettiget til at hæve Serviceaftalen i henhold til punkt 6. Restancer vil blive overført til retslig inkasso, og omkostninger i forbindelser hermed sker for kundens regning.

 

6      Misligholdelse

Hvis en af Parterne misligholder sine forpligtelser væsentligt i henhold til Serviceaftalen, kan den anden Part ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. kundens manglende opfyldelse af betalingsforpligtelser. I forbindelse med en Parts ophævelse af Serviceaftalen, skal den anden Part erstatte dennes tab, idet Trekantens Els ansvar er begrænset som anført i punkt 11.

 

7      Fornyelse og opsigelse af serviceaftalen

Trekantens El forbeholder sig ret til at opsige Serviceaftalen, hvis kunden eller en af kunden anvist person/firma uden skriftligt samtykke fra Trekantens El gør indgreb i systemerne.

Trekantens El forbeholder sig ret til at opsige Serviceaftalen, hvis systemet grundet alder eller slitage, ikke kan bringes til at fungere uden væsentlige fejl og mangler.  

Ved fornyelse og opsigelse af Serviceaftalen gælder i øvrigt de betingelser som er særligt aftalt i Serviceaftalen.

 

8      Tilkald, reparationer og mangler

Tilkald kan bestilles hos Trekantens El på info@t-elteknik.dk eller på telefon 88 44 81 80.

Servicetelefonen er åben mandag – fredag fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Ved henvendelse aftales tidspunkt for udførsel af service.

Trekantens El er alene forpligtet til at foretage service, reparation eller udskiftning i henhold til Servicebetingelserne og Serviceaftalen.

Er en reparation mangelfuld, eller er der mangler ved materiale leveret i henhold til Serviceaftalen, afhjælper Trekantens El manglen inden for rimelig tid.

Indsigelser vedrørende mangelfulde serviceydelser eller mangler ved leverede reservedele, skal meddeles Trekantens El skriftlig i rimelig tid efter servicearbejdets udførelse med beskrivelse af manglen.

 

9      Timepriser

For arbejde udover det i Serviceaftalen indeholdte arbejde, afregnes der til Trekantens Els normale timepriser. Aktuelle timepriser findes på https://www.trekantens-elteknik.dk/priser

 

10    Regulering af priser

Trekantens El forbeholder sig ret til én gang årligt at regulere serviceaftaleprisen i takt med prisudviklingen eller ved andre forhold, der påvirker omkostningsniveauet på kundens serviceaftaletype.

 

11     Ansvar

Trekantens El hæfter alene for skader, der direkte kan henføres til ydelser leveret under Serviceaftalen, og alene hvis skaden er tilføjet ved grov eller uagtsom adfærd.

Trekantens El er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tidstab, krav rejst af tredjemand og andre indirekte tab, herunder forgæves afholdte udgifter, f.eks. til indkøb af yderligere sikring.

Såfremt kunden ønsker at gøre et krav gældende for skader, skal kunden straks indgive skriftlig meddelelse herom til Trekantens El med beskrivelse af skaden.

Trekantens Els ansvar kan i intet tilfælde overstige et beløb på DKK 1.000.000,00 pr. Serviceaftale.

 

12    Ejendomsret

Det installerede sikringsanlæg er kundens ejendom. Dette forudsætter dog, at anlægget er fuldt ud betalt.

 

13    Leveringshindringer og force majeure

I tilfælde af at Trekantens El eller kunden er forhindret i at opfylde Serviceaftalen eller Servicebetingelserne grundet force majeure (strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, epidemier, pandemier, krig, oprør og uroligheder, eller andre ekstraordinære begivenheder), er den pågældende Part ikke ansvarlig for den manglende opfyldelse.

 

Den pågældende Part skal tidligst muligt give den anden Part meddelelse herom, herunder oplyse om de nærmere omstændigheder og den forventede varighed af force majeure situationen. Den pågældende Part skal søge at overvinde force majeure situationen så hurtigt som muligt.

Force majeure betyder omstændigheder, der indtræder efter indgåelsen af Serviceaftalen, og som er uden for den pågældende Parts kontrol, hvis den pågældende Part har udvist den omhu, som kræves, og som ikke med rimelighed kunne overvindes.

Hvis en force majeure begivenhed medfører, at en Part kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssige økonomiske omkostninger kan opfylde sine forpligtelser, skal dette sidestilles med, at den pågældende Part er ude af stand til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser.

Pengemangel er ikke force majeure.

 

14    Tvister

Tvister mellem Kunden og Trekantens El afgøres efter dansk ret. Sager mod Trekantens El med relation til ydelser leveret i henhold Servicebetingelserne eller Serviceaftalen anlægges ved Civilretten i Århus.

 

15    Ikrafttræden og ændring

Servicebetingelserne for Trekantens El er gældende fra den 1. maj 2020.